METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle

overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten

die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze

voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer.

De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene

voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt

door leden van de Koninklijke Metaalunie.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen

enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de

juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op

levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000.

De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer

het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om

zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te

brengen.

 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer

de auteursrechten en alle rechten van industriële

eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,

verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,

(proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom

van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever

voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn

gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer

niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van

deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze

boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als

bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer

gestelde termijn retourneren. Bij overtreding

van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer

een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete

kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden

gevorderd.

 

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen

en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze

geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens

hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en

voor de functionele geschiktheid van door of namens hem

voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak

van derden met betrekking tot het gebruik van door

of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,

ontwerpen, materialen, monsters, modellen en

dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil

gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening

(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor

schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer

bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode

gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren

onder de omstandigheden die hem op dat moment

bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer

over alle commerciële en technische details overeenstemming

is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve,

goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van

opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is

ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de

uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die

welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd

en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer

de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de

tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden

uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning

van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze

worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of

uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de

materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en

om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in

de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,

zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de

planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door

opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode

verlengd met de duur van de opschorting. Als

voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning

van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de

werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning

dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd

en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane

vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode

geeft in geen geval recht op schadevergoeding,

tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms

2000; het risico van de zaak gaat over op het moment

dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan

opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever

en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer

voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,

transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.

Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van

aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken,

blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever

tot het moment dat hij deze in het bezit heeft

gesteld van opdrachtnemer.

 

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na

het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer

worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming

van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is

voltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld

in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of

de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd

en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer

maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde

goederen in rekening brengen.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen

op te schorten, als hij door omstandigheden die

bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren

en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd

zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te

verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,

worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers

en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of

niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,

brand, verlies of diefstal van gereedschappen,

het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,

stakingen of werkonderbrekingen en import- of

handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als

de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes

maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop

van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van

de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.

Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding

van de als gevolg van de ontbinding geleden of te

lijden schade.

 

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn

om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,

metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,

herstel- of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of

andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan

op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of

afval;

e. reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerof

minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties

of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt

met de

werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt

afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de

prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het

meerwerk wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van

de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het

sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk

overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%

van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening

brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het

gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

 

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden

ongestoord en op het overeengekomen tijdstip

kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden

de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,

zoals:

- gas, water en elektriciteit;

- verwarming;

- afsluitbare droge opslagruimte;

- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven

voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder

andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging,

aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever

en/of van derden, zoals gereedschappen en voor

het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de

plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een

andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven

in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging

in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,

zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever

alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de

planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is

aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging

voortvloeiende schade.

 

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik

dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft

meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever

niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar

heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van

kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen

30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die

ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht

dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken

aan opdrachtnemer.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer

in de gelegenheid stellen het werk opnieuw

op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw

van toepassing.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken

van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van

het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde

delen van het werk.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever

lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is

van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die

schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel

redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van

de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk

is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of

daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding

van de schade beperkt tot het bedrag dat door

opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief

BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade

en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst

tegen deze schade te verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere

verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van

het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt

gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid

van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient

zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten

van opdrachtnemer.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door

of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge

van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op

verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking

opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor

diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken

van derden wegens productenaansprakelijkheid als

gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever

aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit

door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

 

Artikel 14: Garantie

14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden

na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen

prestatie.

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van

werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde

periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie

en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de

keuze daarvan.

Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte

materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen

of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld

of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten

franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage

en montage van deze delen en de eventueel gemaakte

reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken

van door opdrachtgever aangeleverd materiaal

dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode

in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd,

zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever

voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;

- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het

materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van

de factuur.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een

zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde

periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde

zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan

moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden.

Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de zaak herstelt;

- de zaak vervangt;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van

de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie

en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer

voor de in lid 1 genoemde periode in voor de

deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is

uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel

gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van

opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer

dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid

heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie

zal deze in de plaats treden van garantie op

grond van dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de

gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen

en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie

nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer

heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg

zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever

of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die

niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken

die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door

of namens hem zijn aangeleverd;

c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren

van zaken van opdrachtgever.

 

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep

meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek

heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken

schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,

blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.

Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever

opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken

van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer

of op een door opdrachtnemer aangewezen

rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt

plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. bij termijnbetaling:

- 40% van de totale prijs bij opdracht;

- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal

of als de levering van materiaal niet in de opdracht is

begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

- 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever

verplicht op verzoek van opdrachtnemer een

naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te

verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde

termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer

heeft in dat geval het recht de overeenkomst

te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer

te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake

is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke

schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar

als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling

aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever

wordt gelegd;

d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te

worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering,

onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de

overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct

rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt

12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze

hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van

de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de

overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan

opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd

met een minimum van € 75,=.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,= 15%

over het meerdere tot € 6.000,= 10%

over het meerdere tot € 15.000,= 8%

over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger

zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de

werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het

gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband

met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde

zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van

zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige

overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit

zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,

rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening

niet bezwaren.

18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft

ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever

staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden

waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud

omdat de geleverde zaken zijn vermengd,

vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht

de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te

verpanden.

 

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er

sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer

hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds

goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval

recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden

verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,

evenmin als enige andere internationale regeling waarvan

uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is

in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis

van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken

en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting

zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen